top of page

תחום גאומטרי

אלגברה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לכיתה י

יחידות הלימוד
תרגילים נוספים

בבניה

תוכנית לימודים אלגברה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ל 4 יח"ל - הסבר ותרגול

בחוברת ישנו הסבר מהם הנושאים שצריכים ללמוד בכיתה י' עם שאלות מוכוונות לכל תת נושא הנדרש

bottom of page