גיאומטריה אנליטית

בפרק זה נכיר את מערכת הצירים, זיהוי משוואה לינארית בצורה אלגברית וגרפית, ושימוש במערכת זו בגיאומטריה.

יחידות הלימוד
קובץ פתרונות לתרגילים
קובץ תרגילים
דף סיכום הנושא ותרגול גיאומטריה אנליטית
דף תרגול מסכם לפונקציה לינארית 
חזרה על פונקציה לינארית - פונקציה קווית